headerbanner

VBA - AutoFilter a datum (2)

AutoFilter and Date Type (VBA Excel)

Při programovém nastavení kritérií automatického filtru se objekt AutoFilter chová poněkud nepředvídatelně při proměnných s datovým formátem. Příklady dále uvedených funkcí ošetřují jak tento problém, tak nastavení filtru v běžných případech, tedy pro textové, číselné i logické hodnoty bez ohledu na jejich počet.

Metoda nastavující vlastnosti filtru vypadá následovně:

expression.AutoFilter(Field, Criteria1, Operator, Criteria2, VisibleDropDown)
 

Pokud jsou filtrovaná data typu date a je jich víc než dvě, pak je pole s hodnotami filtru potřeba uložit do vlastnosti .Criteria2, zatímco v ostatních případech do .Criteria1.

V příkladu jsou popsané funkce, z nichž první nastavuje hodnoty fitrů vrácené druhou funkcí. Lze to použít při obnově uživatelem nastaveného filtrování či při přenosu takového nastavení do nového listu a pod.

Pokud je například v tabulce zapnutý AutoFilter a potřebujete uchovat hodnoty, nastavené uživatelem, použijete druhou funkci. Uchová hodnoty v kolekci, která jako parametr druhé funkce umožní obnovit nastavené filtrování.

Všimněte si úpravy tvaru datumu, která je potřebná pro český Excel. Podobně pro češtinu je potřebná úprava u logických hodnot ve filtru (asi by šlo použít i nějakých funkcí listu, které si poradí s hodnotami PRAVDA a NEPRAVDA místo True a False, ale to už se mi nechtělo zkoušet).

Funkce getAutofilterPar by se po modifikaci dala použít i pro přípravu dat místo pro kopírování uživatelského nastavení fitru. Jen je potřeba zachovat tvar pole pro setAutofilterPar. Je to pole kolekcí, počet prvků tohoto pole je rovný počtu fitrovaných sloupců. Každá kolekce má členy:

 • "operator": =.operator
 • "crit" (nebo "critdate"): =Array(.Criteria1,.Criteria2)
 • "onoff": =.On

Funkce GetIndex je pomocná funkce pro zjištění přítomnosti a polohy prvku pole. Tvar zkušební tabulky, na které bylo testováno makro example(), najdete na konci textu.

How to preserve and set filter criteria

Option Explicit
Public Function getAutofilterPar(tabname As String) As Variant
'#############################################################
'It gets autofilter params in table tabname
'allFilters is array of collections, the members of collection are "onoff","operator" and "crit" od "critdate"
'returns allFilters
'#############################################################
'Resources:
'http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2007-customize/get-run-time-error-1004-when-addressing-filtering/8436bdf6-3461-401d-bce9-2590412c6202
'http://www.computing.net/answers/office/rolling-date-in-a-macro/14945.html
'http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=19679
Dim allFilters() As Collection 'collection of filter values
Dim OneFilter As Collection 'one filter collection
Dim filcount As Integer, firstrow As Long, lastrow As Long, firstcol As Long, lastcol As Long
Dim arrfil() As Variant, arrfil2() As Variant
Dim i, j, k, l
Dim toplim As Long
Dim lastviscell As Range, visrange As Range
Dim visr As Variant, dateTemp As Variant, cri As Variant
Dim ubnew As Long
Const MySingleSelection As Variant = Empty
With Sheets(tabname)
  If .AutoFilterMode Then
    With .AutoFilter
      filcount = .Filters.Count
'      firstrow = .Range.Row
'      lastrow = firstrow - 1 + .Range.Rows.Count
      firstcol = .Range.Column
    End With
    lastcol = firstcol - 1 + filcount
    ReDim allFilters(1 To filcount)
    'pass through all filters
    For i = 1 To filcount
      With .AutoFilter.Filters(i)
        Set OneFilter = New Collection
        OneFilter.Add .On, "onoff"
        If .On Then 'only if a filter is on
          OneFilter.Add .Operator, "operator"
          If .Operator = MySingleSelection Then 'one criterion
            OneFilter.Add Array(.Criteria1), "crit"
          ElseIf .Operator = xlOr Then
            OneFilter.Add Array(.Criteria1, .Criteria2), "crit"
          ElseIf .Operator = xlFilterValues Then
            On Error Resume Next
            toplim = UBound(.Criteria1)
            If Err.Number > 0 Then
              Err.Clear
              If UBound(.Criteria2) And False Then
                '.Criteria1 and .Criteria2 N/A - list from a range
                Err.Clear
                With Sheets(tabname)
                  Set lastviscell = .Cells(Rows.Count, .AutoFilter.Range.Column).Offset(0, i - 1).End(xlUp)
                  Set visrange = Range(Cells(.AutoFilter.Range.Row + 1, _
                  .AutoFilter.Range.Column).Offset(0, i - 1), lastviscell.Offset(1, 0)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                  'arrfilx = WorksheetFunction.Transpose(visrange) / you can't use Transpose() for an interrupted range
                  ReDim arrfil(visrange.Count - 1)
                  j = 0
                  For Each visr In visrange
                    If GetIndex(arrfil, CDate(visr.Value)) = -1 Then 'value only once
                      arrfil(j) = IIf(TypeName(visr.Value) = "Date", CDate(visr.Value), visr.Value)
                      j = j + 1
                    End If
                  Next
                  ReDim Preserve arrfil(j - 1)
                  'Sort ascending arrfil
                  For k = 0 To UBound(arrfil) - 1
                    For l = 0 To UBound(arrfil) - 1
                      If arrfil(l) > arrfil(l + 1) Then
                       dateTemp = arrfil(l)
                       arrfil(l) = arrfil(l + 1)
                       arrfil(l + 1) = dateTemp
                      End If
                    Next l
                  Next k
                  ReDim Preserve arrfil(j - 1)
                  'ReDim arrfil2() to one based array and _
                   multiply by 2 to allow for 2 to be inserted _
                   as alternative values between date elements.
                  ubnew = UBound(arrfil) * 2 + 1
                  ReDim arrfil2(0 To ubnew)
                  For j = 0 To ubnew Step 2
                    arrfil2(j) = 2
                    'prevention in national date format
                    arrfil2(j + 1) = Month(arrfil(j / 2)) & "/" & Day(arrfil(j / 2)) & "/" & Year(arrfil(j / 2))
                  Next j
                End With
                OneFilter.Add arrfil2, "critdate" 'critdate is key for date format
              Else
 
              End If
            Else
              'filter with more then 2 values from list (integer, text etc.)
              On Error GoTo errline
              ReDim arrfil(toplim - 1)
              j = 0
              For Each cri In .Criteria1
                arrfil(j) = cri
                j = j + 1
              Next
              OneFilter.Add arrfil, "crit"
            End If
            On Error GoTo errline
          End If
        End If
      End With
 
'      For Each se In OneFilter
'        If VarType(se) = 8204 Or VarType(se) = 8200 Then
'          For Each see In se
'            Debug.Print see
'          Next
'        Else
'          Debug.Print se
'        End If
'      Next
      Set allFilters(i) = OneFilter
      Set OneFilter = Nothing
    Next
    getAutofilterPar = allFilters
  Else
    Erase allFilters
    getAutofilterPar = allFilters
  End If
End With
Exit Function
errline:
'your error function here
End Function
Public Function setAutofilterPar(tabname As String, RanFill As Range, allFilters As Variant) As Boolean
'#############################################################
'Sets autofilter params in table tabname for range RanFill
'allFilters is an array of collections, members of collection are "operator", "onoff" and "crit" or "critdate"
'
'#############################################################
Dim onef As New Collection
Dim filcount As Integer, i As Integer
Const MySingleSelection As Variant = Empty
On Error GoTo errline
filcount = UBound(allFilters)
With Sheets(tabname)
  If .AutoFilterMode Then
    For i = 1 To filcount
      Set onef = allFilters(i)
      If onef("onoff") Then
        Select Case onef("operator")
          Case xlOr
            RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=onef("crit")(0), Operator:=xlOr, Criteria2:=onef("crit")(1)
          Case MySingleSelection
            If UCase(CStr(Mid(onef("crit")(0), 2)) = "PRAVDA") Then 'for czech Excel only
              RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=True
            ElseIf UCase(CStr(Mid(onef("crit")(0), 2)) = "NEPRAVDA") Then 'for czech Excel only
              RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=False
            Else
              'criteria without "="
              RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=CStr(Mid(onef("crit")(0), 2))
            End If
          Case xlFilterValues
            On Error Resume Next
            If IsDate(onef("crit")(0)) And False Then 'if "crit" is not a key, then key "critdate" exists - for array of date
              On Error GoTo errline
              'Criteria are dates
              RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria2:=onef("critdate"), Operator:=xlFilterValues
            Else
              On Error GoTo errline
              'Criteria aren't dates
              RanFill.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=onef("crit"), Operator:=xlFilterValues
            End If
        End Select
 
      End If
    Next
  End If
End With
Set onef = Nothing
setAutofilterPar = True
Exit Function
errline:
'your error function here
End Function
Public Function GetIndex(ByRef iaList, ByVal whatfind As Variant) As Long
'if value is not in an array then return -1, else return index of value
Dim i As Integer
Dim first As Integer, lim As Integer
'whatfind = CStr(whatfind)
GetIndex = -1
On Error Resume Next
If (UBound(iaList) And False) Then Exit Function
On Error GoTo 0
lim = UBound(iaList)
first = LBound(iaList)
 For i = first To lim
 If whatfind = iaList(i) Then
  GetIndex = i
  Exit For
 End If
 Next i
End Function
Sub example()
Dim we As Variant
  we = getAutofilterPar("List1")
  Sheets("List1").AutoFilterMode = False
  Sheets("List1").Range("B2:E19").AutoFilter
  setAutofilterPar "List1", Sheets("List1").Range("B2:E19"), we
End Sub
 
 

VBA autofilter